Privacy

Deze verklaring is opgesteld in het kader van de geldende wettelijke regelgeving (AVG).

 

Verantwoordelijkheid

Steven van der Minne, eigenaar van de eenmanszaak Raven Connect, gevestigd te Rotterdam, is als Functionaris Gegevensbescherming verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens

 

Adres:                  Lisbloemstraat 69, 3051TP Rotterdam

Website:             https://www.fulness.eu

* In het onverhoopte geval dat een reactie uitblijft, is dat vermoedelijk om technische redenen. Vandaar dat hier ook een alternatief e-mailadres vermeld staat.

 

Persoonsgegevens

Steven van der Minne verwerkt je persoonsgegevens nadat je belangstelling hebt getoond en mogelijk gebruik maakt van mijn diensten en mij daartoe deze gegevens hebt verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

- Voor- en achternaamindien en

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Bankgegevens (IBAN), uitsluitend bij financiële transacties

 

Doel en grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens

De redenen om persoonsgegevens op te slaan, is:

-om offertes en facturen te kunnen versturen;

- voor de communicatie in het kader van mijn dienstverlening;

- voor communicatie met partners indien en voor zover zij (een deel van) de opdracht uitvoeren;

- voor de wettelijk verplichtingen, met name voor de belastingaangifte.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

De website is vooral informatief en maakt geen gebruik van cookies met persoonlijke informatie. De website verzamelt geen persoonlijke gegevens van websitebezoekers.

Indien en voor zover de dienstverlening inhoudt dat ik persoonsgegevens verwerk van mijn opdrachtgevers, zal ik meewerken aan een verwerkingsovereenkomst.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Steven van der Minne verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan derden indien dit noodzakelijk is om de gevraagde diensten te kunnen verlenen (met partners) en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen (belastingaangifte).

Indien en voor zover de dienstverlening inhoudt dat partners mijn persoonsgegevens verwerken van mijn opdrachtgevers, zal ik daartoe met hen een verwerkingsovereenkomst sluiten.

 

Bewaartermijn

Steven van der Minne zal de persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de hierboven vermelde doelen te realiseren. Daartoe gelden de volgende termijnen:

  • Zakelijke correspondentie: tot en met één kalenderjaar na het laatste contact per mail.
  • Facturen: volgens de wettelijke bewaartermijnen voor de Belastingdienst.

 

Cookies en vergelijkbare technieken

Steven van der Minne gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet, smartphone of ander elektronisch middel. De cookies die ik gebruik, zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie verwijderen die eerder via de instellingen van je browser is opgeslagen.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Steven van der Minne neemt geen op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Relaties hebben het recht om:

  • hun eigen persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, aan te passen of te verwijderen,
  • hun eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken,
  • bezwaar te maken tegen de verwerking van hun persoonsgegevens,
  • de gegevens over te dragen aan zichzelf of aan derden.

Relaties kunnen een verzoek tot inzage, correctie, aanpassing, verwijdering, gegevensoverdracht of intrekking van hun toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar bovengenoemd e-mailadres. Reactie volgt binnen vier weken op het verzoek.

 

Beveiliging van je persoonsgegevens

Steven van der Minne neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je vermoedt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via naar bovengenoemd e-mailadres.

 

Klacht indienen

Steven van der Minne wijst je tevens op de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons